«Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ καί πατρί τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ πάντοτε περί ὑμῶν προσευχόμενοι∙
ἀκούσαντες τήν πίστιν ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
καί τήν ἀγάπην τήν εἰς πάντας τούς ἁγίους,
διά τήν ἐλπίδα τήν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
ἥν προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου
τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς, καθώς καί ἐν παντί τῷ κόσμῳ∙
καί ἔστι καρποφορούμενον καί αὐξανόμενον
καθώς καί ἐν ὑμῖν, ἀφ” ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καί ἐπέγνωτε
τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ»

Περιήγηση

Περιηγηθείτε στους ιερούς ναούς και τις μονές της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων. Περισσότερα

Συλλογή

Δείτε τη συλλογή της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων Περισσότερα

Ανακαλύψτε

Ανακαλύψτε περισσότερα για το πολιτιστικό απόθεμα Περισσότερα

Ηχητικός οδηγός

Κατεβάστε τον ηχητικό οδηγό της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων Περισσότερα